Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Υποδοχής περιλαμβάνουν δωρεάν διατροφή, δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο, υπηρεσίες υγείας καθώς και διοικητική βοήθεια και προετοιμασία εγγράφων/αιτήσεων όταν και εφόσον είναι απαραίτητο. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση για παιδιά των μεταναστών σε γειτονικά σχολεία.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Περί Προσφύγων Νόμος (Αρ. 6 (Ι) 2000) προνοεί, μεταξύ άλλων, για την προστασία των προσφύγων και των προστατευμένων ατόμων (όπως ορίζονται στη νομοθεσία) ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή. Θέτει τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των αιτούντων άσυλο, ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και προνοεί για την έκδοση άδειας εισόδου και προσωρινής παραμονής στη Δημοκρατία, κτλ. Επίσης, καθορίζει τη διαδικασία της αναγνώρισης του προσφυγικού καθεστώτος και ορίζει την Υπηρεσία Ασύλου ως την υπεύθυνη αρχή για τις αιτήσεις ασύλου.

Εδώ θα βρείτε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιλέξτε την κάθε μία για να μάθετε περισσότερα.

Σε σχέση με το θέμα της στέγασης, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα κάποιο συγκεκριμένο σύστημα παραπομπής για τους αιτούντες άσυλο. Σύμφωνα με τον Περί Προσφύγων Νόμο (Αρ. 6 (Ι) 2000), οι αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής επιλέγοντας οι ίδιοι το μέρος (ελεύθερη διακίνηση) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κύπρος διαθέτει μόνο ένα Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, που βρίσκεται στην περιοχή της Κοφίνου. Έχει χωρητικότητα 400 περίπου άτομα και έχει σχεδιαστεί για προσωρινή διαμονή, μέχρι οι διαμένοντες να βρουν έναν καταλληλότερο χώρο διαμονής. Η μέγιστη παραμονή στο Κέντρο είναι περίπου έξι μήνες. Εάν η αίτηση για άσυλο δεν απαντηθεί εντός της περιόδου της μέγιστης παραμονής, τότε οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οφείλουν να βοηθήσουν τους αιτούντες με εναλλακτικές λύσεις για στέγαση.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Υποδοχής περιλαμβάνουν δωρεάν διατροφή, δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο, υπηρεσίες υγείας καθώς και διοικητική βοήθεια και προετοιμασία εγγράφων/αιτήσεων όταν και εφόσον είναι απαραίτητο. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση για παιδιά των μεταναστών σε γειτονικά σχολεία.

Τέλος, τα άτομα που διαμένουν στο Κέντρο λαμβάνουν ένα μικρό χρηματικό ποσό για προσωπικά έξοδα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η οικονομική βοήθεια για στέγαση στηρίζεται στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των αιτούντων άσυλο.

Δικαίωμα επιλογής του τόπου διαμονής και δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης στη Δημοκρατία.

Δικαίωμα επιλογής τόπου διαμονής και δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης στη Δημοκρατία.

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι συνθήκες διαμονής των οικιακών βοηθών βασίζονται στις πρόνοιες του συμβολαίου απασχόλησης, το οποίο έχει συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη, όπου και διασφαλίζεται η διαμονή.