ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Από τον Ιούνιο του 2019 ισχύει στην Κύπρο ένα Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ). Το νέο σύστημα παρέχει υγειονομική περίθαλψη μέσω της έννοιας του προσωπικού γενικού γιατρού (ΠΙ) στην κοινότητα, ο οποίος λειτουργεί ως σημείο επαφής για παραπομπές σε εξειδικευμένους γιατρούς. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται μέσω ενός δικτύου ιδιωτών ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και φαρμακείων. Η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται επίσης από ορισμένα ιδιωτικά νοσοκομεία που έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται σχεδόν αποκλειστικά στο πλαίσιο του νέου συστήματος υγείας για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Κύπρου (Κύπριοι υπήκοοι, πολίτες της ΕΕ, δικαιούχοι ΠΕ).

Ακολουθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της Υγείας. Επιλέξτε την ανάλογη κατηγορία για να μάθετε περισσότερα.

Οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καλύπτει την επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και τη βασική θεραπεία ασθενειών σε δημόσια ιδρύματα. Το Υπουργείο Υγείας παρέχει σε όλους τους αιτούντες άσυλο δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία, ανεξάρτητα από το αν κάποιος λαμβάνει MRC (υλικές συνθήκες υποδοχής) από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί το καθεστώς διαμονής τους και στη συνέχεια να λάβουν ταχυδρομικώς την ιατρική κάρτα τους (με ισχύ 1 έτους). Οι αιτούντες άσυλο δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ΓΕΣΥ. Η πρόσβαση των αιτούντων ασύλου στις υπηρεσίες υγείας συνεχίζεται με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου συστήματος, στο οποίο οι θεραπείες παρέχονται από τα ενδονοσοκομειακά και εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων.

  • Επιστολή επιβεβαίωσης από την Υπηρεσία Ασύλου.
  • Αντίγραφο Κατάστασης Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για όλα τα μέλη της οικογένειας εκτός από παιδιά κάτω από 18 χρονών τα οποία δεν εργάζονται).
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή πιστοποιητικό Φόρου Εισοδήματος (για όλα τα μέλη της οικογένειας εκτός από παιδιά κάτω από 18 χρονών τα οποία δεν απασχολούνται και άτομα άνω των 70 χρονών χωρίς εισόδημα πέρα από τη σύνταξη τους).
  • Πιστοποιητικό εργοδότη που δηλώνει το συνολικό ποσό αποδοχών ή σύμβαση εργασίας.

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους με τους Κύπριους υπηκόους και να λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στο Γενικό Σύστημα Υγείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΓΕΣΥ, η οποία είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εντάσσονται στο νέο σύστημα υγείας ΓΕΣΥ και έχουν πρόσβαση σε προγράμματα που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, από τον Μάιο του 2018, οι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση στο σύστημα επιδομάτων που παρέχεται σε οροθετικά άτομα. Περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις σχετικά με τη λήψη ιατρικής κάρτας από το Υπουργείο Υγείας.

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όποιος εργάζεται στην Κύπρο, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή κατοικίας, πρέπει να εγγραφεί για κοινωνική ασφάλιση στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας. Το Περιφερειακό Γραφείο Εργασίας θα εκδώσει με τη σειρά του ιατρική κάρτα. Πολίτες τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση δικαιούνται υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όλοι οι ξένοι (εκτός ΕΕ) φοιτητές (Πανεπιστημίων και Κολλεγίων) οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κύπρο, είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να έχουν (ιδιωτική) Ασφάλιση Υγείας. Η ασφάλιση είναι απαραίτητη για την εγγραφή τους στην Υπηρεσία Μετανάστευσης στην Κύπρο.

Οι φοιτητές από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι για την ιατρική τους φροντίδα. Με βάση τα ετήσια σχέδια ιδιωτικής ασφάλισης ο ασθενής χρησιμοποιεί ιδιωτικές ή, σε κάποιες περιπτώσεις, δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καταβάλλει το κόστος επίσκεψης ή περίθαλψης και έπειτα αιτείται την επιστροφή του ποσού από την ασφαλιστική εταιρία.